Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wie wij zijn:

Astro Reflections is een online platform dat communiceert over alle onderwerpen betreft astrologie, horoscopen, en aanverwante onderwerpen.

Ons website adres:

https://astroreflections.com

Welke gegevens wij verzamelen:

Nadat u actief Astro Reflections uw persoonsgegevens heeft verstrekt, en uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor heeft verleend, verzamelen wij op uw verzoek: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadressen, website cookies, en / of andere persoonsgegevens die u nadien vrijwillig aan ons wil verstrekken.

Doel van de gegevensverzameling:

Wij verzamelen uw persoonsgegevens dus uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming voor: reacties op de blogpagina, e-mailverkeer, persoonlijk overleg, nieuwsbrieven, de werking van de website en blog optimaal te houden, overige communicaties waarvoor u geacht wordt ons daarvoor dus uitdrukkelijk toestemming voor te hebben verleend.

Ontvangers gegevens:

Uitsluitend Astro Reflections ontvangt de door u actief verstrekte persoonsgegevens. Wij delen nooit zonder uw toestemming uw gegevens met tweede, derde, of andere partijen, tenzij daartoe een voorliggende wettelijke verplichting toe is, of u daartoe uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, of als dat anderszins noodzakelijk is en niet anders kan. De website cookies zijn dus (geanonimiseerde) persoonsgegevens die Astro Reflections uitdrukkelijk wél met uw toestemming (geanonimiseerd) moet delen met de derde partij Google om de technische werking van de website en blog optimaal te houden.

Bewaartermijn gegevens:

Astro Reflections bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien onze opslagruimte te klein wordt, zullen wij overgaan tot het definitief wissen van de persoonsgegevens. Dit is een activiteit die regelmatig door ons wordt ondernomen.

Uw rechten:

U heeft het recht op:

  • Inzage,

  • Rectificatie,

  • Recht om een klacht in te dienen bij Astro Reflections of de Autoriteit Persoonsgegevens,

  • Recht op het stoppen uw gegevens te verzamelen en / of definitief wissen van uw persoonsgegevens.

Bij klachten en / of anderszins de exercitie van uw rechten, geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken om tweede en / of derde advies in te winnen. Dit om uw rechten en verzoeken zo volledig mogelijk en conform de wet gevolg te geven.

Verplichte gegevens:

Indien u met ons wilt communiceren, of anderszins sociaal wilt inter acteren, dan zult u minimaal uw basis persoonsgegevens moeten verstrekken aan ons. Deze staan aangegeven met een atrisk (*) als zijnde verplicht om in te vullen, alvorens wij met u kunnen communiceren en / of inter acteren op ons online contactformulier.

Beveiliging:

Astro Reflections heeft een SSL-certificaat voor alle website onderdelen. Ook zijn er verschillende intern (onzichtbare) beveiligingsmaatregelen genomen tegen: het hacken van de website, mallware, en andere pogingen van en door tweede of derde om illegaal toegang tot de server en / of website en de gegevens te verkrijgen. Waar mogelijk en noodzakelijk wordt met twee-traps authenticatie gewerkt.

Contactgegevens:

Uw kunt uw verzoeken, maar ook op- en aanmerkingen, en informaties via ons online contactformulier versturen.